El. paštas:
Slaptažodis:
Registruotis
Negaliu prisijungti


Taisyklės

1. Bendrieji nuostatai
a.Šios Naudojimosi interneto svetainės taisyklėmis (toliau –Taisyklės) nustatytos skelbimo patalpinimo interneto svetainėje www.automarket.lt (toliau – “Automarket” ) ir jos peržiūros sąlygos, taip pat “Automarket” vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
b.Naudojantis “Automarket” vartotojui suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimą apie siūlomą objektą (toliau - Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. “Automarket” vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą “Automarket”(toliau-Vartotojas).
c.Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis aktyvuodamas nuorodą “Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku”. Asmuo, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotoju.
d. “Automarket” tvarko ir administruoja UAB “Pionerplyus”, į/k 300134002, buveinės adresas Laisves pr.125, LT-06118, Vilnius, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas).
e.Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis “Automarket”, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.
f.Tiekėjas taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

 

2. Bendrieji reikalavimai Skelbimo turiniui, formai bei patalpinimo “Automarket” sąlygoms

a.Vartotojas, norėdamas talpinti Skelbimą, privalo pateikti šiuos būtinuosius duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, mobilaus telefono numerį, slaptažodį. Jeigu Vartotojas nepateiks būtinųjų duomenų, sistema nesudarys sąlygų jam užsiregistruoti ir talpinti Skelbimą į “Automarket”.

b.Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos “Automarket” kategorijoje (pvz., lengveje, sunkviežimiai ir pan. ). Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) objekto pardavimą, pirkimą.

c.“Automarket” duomenų bazėje tam pačiam objektui galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) Skelbimą vienu metu.

d.Vartotojui draudžiama Skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis Skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

e.Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbime taip pat draudžiama siūlyti objektą, kuris nepriklauso Vartotojui ir(ar) jis neturi teisės juo disponuoti, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš Skelbimo patalpinusio Vartotojo ar jo nurodyto asmens.

f.Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

g.Draudžiama naudotis “Automarket” neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą “Automarket”, kuris:
- pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);
- būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;
- keltų grėsmę “Automarket” ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
- pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

h.Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų.

i.Patalpindamas fotografijas Skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi visas teises naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

j.Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.

k.Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis “Automarket” nurodytų Skelbimą patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.

l.Tiekėjas turi teisę atmesti Skelbimą arba be įspėjimo juos ištrinti iš “Automarket” duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.

 

3. “Automarket” taisyklių pažeidimo pasekmės ir naudojimosi nutraukimas

a.Tiekėjas atmeta arba be išankstinio įspėjimo ištrina Skelbimą iš “Automarket” duomenų bazės, jei jis neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
b.Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie “Automarket” ar naudojimąsi “Automarket” paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie “Automarket” ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

 

4. Atsakomybės apribojimas

a.Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimo) patalpinimui “Automarket” ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
b.Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į “Automarket” duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
c.Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir/ar jų patalpinimo “Automarket”.
d.Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbime nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.
e.Tiekėjas negarantuoja, kad Skelbimas bus ištrintas iš “Automarket” duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną.
f.Laikoma, kad naudojimasis “Automarket” vykdomas nepriekaištingai, jei “Automarket”ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus.
g.Tiekėjas neatsako dėl “Automarket” ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis “Automarket” (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

 

5. Duomenų apsaugą

a.Vartotojas “Automarket” pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, adresą, namų ar mobilaus telefono numerį, el. pašto adresą, kalbas ir pan. Vartotojas šiuo pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis patalpinimui “Automarket” savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu “Automarket” duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis “Automarket” tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, taip pat kad atitinkamus duomenis būtų galima perduoti tretiesiems asmenims (pvz., draudimo bendrovėms, kelionių agentūroms, bankams ir pan.).

b.Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra teikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimą, suteikti informaciją apie atitinkamų objektų pardavimą, suteikti galimybę bendrauti Vartotojams tarpusavyje, užsisakyti tam tikrą paslaugą, perduoti tam tikrus duomenis tretiesiems asmenims ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei vėlesnio Skelbimo duomenų bazės administravimo “Automarket” sistemoje tikslu.

c.Vartotojas patvirtina, kad “Automarket” jo pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi ir nepasenę. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.

d.Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

6. Autorinės ir kitos teisės

a.Tiekėjas yra visų teisių į “Automarket” turinį bei “Automarket” duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logo ir pan., pateikiami “Automarket”, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

b.Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas “Automarket” turinio, dizaino ir/ar “Automarket” duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojui jo Skelbimo atžvilgiu.
c.Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimo fotografiją reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimas ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų “Automarket” duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojama neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimą ir/ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 

7. Taikytina teisė

a. “Automarket” veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl “Automarket” veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

Vilnius, 2008 m. liepos mėn. 04 d.